Tüm Makaleler

Kompleks Hasta Yoğunluğu ile YDUS 2018 Verilerinin Karşılaştırılması

Bu bölümde tıp camiasının önemli dergilerinden biri olan JAMA Network Open’da yer alan “Genel Bir Sağlık Sisteminde Farklı Tıp Uzmanlarının Gördüğü Hastaların Kompleksliğinin Karşılaştırılması” isimli makalenin verileri ile YDUS 2018 sınavında uzmanlık alanlarının taban puana göre sıralamasını karşılaştırdık.

Bu araştırmada genel bir sağlık bakım sisteminde farklı hekimler tarafından görülen hastaların kompleksliğini karşılaştırmak amaçlanmıştır. Bu bölümde ise bu araştırma verileri üzerinden YDUS 2018 sınavında en çok tercih edilen uzmanlık alanlarında hasta kompleksliğinin düzeyini saptamayı amaçladık.

Kanada’nın Alberta eyaletinde yapılan bu araştırmada, 1 Nisan 2014 ile 31 Mart 2015 tarihleri arasın­da en az 1 defa hekim tarafından görülmüş, 18 yaş ve üzeri 2.597.127 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Toplum tabanlı retrospektif kohort tipi olan araştırmada, veriler Eylül 2018 tarihinde analiz edilmiştir.

Kompleks hasta değerlendirmesinde 9 parametre kullanıldı. Kullanılan bu parametreler komor­bidite sayısı, akıl hastalığı riski, reçete edilen ilaç sayısı, hastayı gören hekim türü sayısı, hastanın te­davisi ile ilgili hekim sayısı, hastanede yatış süresi (gün), acil servis başvuru sayısı, uzun süreli bakım tesislerine yerleştirilme riski ve tüm nedenlere bağlı ölüm riski şeklindedir.

Araştırma kapsamında kompleks hasta yoğunluğu değerlendirilen hekimlerin alanları kardiyoloji, klinik immünoloji ve alerji, dermatoloji, endokrinoloji, gastroenteroloji, hematoloji, enfeksiyon hasta­lıkları, nefroloji, nöroloji, romatoloji ve göğüs hastalıkları şeklindedir. Bu alanlardan iç hastalıkları yan dal uzmanlıkları ile ilişkili olan 6 tanesinin (klinik immünoloji ve alerji, endokrinoloji, gastroenteroloji, hematoloji, nefroloji, romatoloji) sonuçları YDUS 2018 sınavı verileri ile analiz edilmiştir.

Tablo 1. Hekim türüne göre, YDUS 2018 taban puanları ile hasta kompleksliği parametrelerinin karşı­laştırılması (ilk 5 parametre)

Tablo 3’te YDUS 2018 ortalama taban puanı, toplam hasta kompleksliği puanı (ikinci sütun) ve has­ta kompleksliğinin 9 parametresinin değerlerine göre 6 hekim türünün sıralaması görülmektedir. Tablonun nasıl yorumlanacağının komorbidite sayısı üzerinden değerlendirecek olursak, en fazla ko­morbidite sayısına sahip hastalar nefrologlara başvuran hastalar iken, en az komorbidite sayısına sa­hip hastalar immünoloji ve alerji uzmanlarına başvuran hastalardır.

YDUS 2018 sınavında uzmanlık alanları ortalama taban puanları en düşükten en yükseğe sıralandı­ğında, taban puanı en düşük nefroloji olurken en yüksek immünoloji olmaktadır.

Nefroloji YDUS 2018 sınavında en düşük taban puana sahip bölümdür. En az tercih edilen bu bö­lümün hekimlerine en kompleks hastalar başvurmaktadır. Hasta kompleksliği parametrelerinin hepsinde nefroloji ilk sıradadır. Bu veriler zor hastalarla uğraşan nefrolojinin hekimler tarafından daha az tercih edildiğini göstermektedir.

İmmünoloji YDUS 2018 sınavında en yüksek taban puana sahip bölümdür. En çok tercih edilen bu bölümün hekimlerine kompleks hastalar diğer beş bölüme göre en az başvurmaktadır. Hasta kompleksliği parametrelerinin biri hariç (Acil servis başvuru sayısı) hepsinde immünoloji son sıradadır. Bu veriler nispeten daha hafif hastalarla uğraşan immünolojinin hekimler tarafından daha fazla tercih edildiğini göstermektedir.

İmmünoloji, romatoloji ve endokrinoloji taban puanı yüksek bölümlerken, nefroloji, gastroentero­loji ve hematoloji taban puanı düşük bölümlerdir. Bu iki gruba ayrılma durumu hasta kompleksliği parametrelerinin yedi tanesinde de izlenmektedir. Taban puanı düşük olan grupta, hasta komp­leksliği parametrelerinden akıl hastalığı riski, hastayı gören hekim türü sayısı, hastanın tedavisi ile ilgili hekim sayısı, hastanede yatış süresi (gün), acil servis başvuru sayısı, uzun süreli bakım tesislerine yerleştirilme riski ve tüm nedenlere bağlı ölüm riski değerleri yüksektir.

Özet olarak yan dal uzmanlık alanlarının ortalama taban puanları düştükçe hasta kompleksliği pa­rametrelerinin değerleri yükselmektedir. Sonuçta hekimler zor hasta olmayan bölümleri daha çok tercih etmektedir.

Author

E-Yandal

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir