MESAFELİ SATSÖZLEŞMESİ

 

 

MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. İş bu sözleşmenin tarafları aşağıdaki gibidir.

Ø Unvanı            : TUSMER EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-UĞUR MİT . (Bu sözleşmede bundan sonra KURS olarak anılacaktır.)

Vergi No          : 6220010219

Adresi              : Meşrutiyet Caddesi Menderes İş Merkezi No: 9/11121314 Kızılay

  Çankaya/ANKARA

 

Ø            Adı-Soyadı      : İŞBU SÖZLEŞMEYİ İMZALAYAN KİŞİ (Bu sözleşmede bundan

  Sonra ÜYE olarak anılacaktır.)

 

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1.    İşbu sözleşmenin konusunu; KURS tarafından dijital ortamda (www.e-yandal.com Portalı üzerinden) ve internet üzerinden günlük olarak yayınlanan ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavına (YDUS) hazırlık amacıyla süreli yayınlara üyelik yapılması ve üyelik şartları oluşturur.

 

MADDE 3: ÜYELİĞİN BAŞLAMASI VE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

3.1.    ÜYENİN sisteme üyeliği, kayıt olduğu tarihte başlar ve kayıt tarihinden itibaren yapılacak olan ilk YDUS sınav tarihinde kendiliğinden sona erer.

3.2.    KURSUN ücret dâhil bu sözleşmede belirttiği tüm vaat ve yükümlülüklerinin geçerlilik süresi; ÜYENİN üyelik süresi kadardır.

 

MADDE 4: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI

4.1.    İşbu sözleşmenin bedeli vergiler dahil aşağıdaki paketlere göre değişmektedir.

Ø Dahiliye Yan Dal         : ……..-TL

Ø Pediatri Yan Dal          : ……..-TL

Ø Kadın Doğum Yan Dal : ……..-TL

Ø Genel Cerrahi              : ……..-TL

4.2.    ÜYE, ödemelerini aşağıda belirtilen şekillerden tercih ettiği herhangi biriyle yapabilir.

Ø Peşin ödeme.

Ø Kredi kartı ile tek çekimle ödeme.

Ø Anlaşmalı banka kartları ile kredi kartına taksitle ödeme.  

4.3.    Her ay yapılan ödemeyi müteakiben 3 (üç) iş günü içerisinde fatura (eğitim-yayın ve yazılım) tanzim edilecektir.

         

MADDE 5: KURSUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.    KURS, sözleşme konusu hizmetin amacına uygun olarak sağlanmasından sorumlu olup sözleşme hükümlerindeki yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir.

5.2.    KURS, ÜYEYE gönderilmesi gereken tüm basılı doküman,  soru testleri,  ders notları ve sair dokümanı ücretsiz olarak ÜYEYE gönderecektir. Ancak tüm bunların gönderilmesinden doğan kargo ücretleri ÜYEYE aittir.

5.3.    Süreli yayınlar, Eylül /2021’de başlayacak ve hafta içi her gün ve/veya hafta sonu belirtilen saatlerde yapılacaktır. Eğitimlerin başlama tarihi kesin olarak belirlendiğinde ÜYEYE mail ve sms (kısa mesaj) yolu ile bilgi verilecektir. Söz konusu programda herhangi bir değişiklik olması halinde de üyeye bilgi verilecektir.

5.4.   Süreli yayınlar sırasında ÜYE nezdinde doğan herhangi bir problem (elektrik kesintisi, bilgisayar arızası, internet sağlayıcısında arıza vb.) sebebiyle ÜYE bu yayınları takip edemezse KURS söz konusu yayınları yeniden tekrarlama yükümlülüğünde değildir, ÜYE söz konusu yayınlara arşiv kayıtlarından ulaşabilir. Ancak KURS nezdinde doğan herhangi bir problem sebebiyle ÜYE söz konusu yayınları takip edemezse KURS söz konusu yayınları yeniden tekrarlar.

5.5.    Sınavda dereceye giren ÜYE ile KURS tarafından medya arlarında (internet, dergi, gazete, bülten, interaktif CD vb.) kullanılmak üzere röportaj yapılır, reklam amlı afiş, broşür vb. de fotoğraflayayınlanır ve bu durum ÜYEYE ilave bir hak doğurmaz.

5.6.    KURS, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uymak kaydıyla serbestçe indirimli veya promosyonlu satış kampanyaları düzenleyebilir. İndirimli ve promosyonlu satış kampanyaları; ürün, marka ya da işletmeyi tanıtmak, ürün alımını özendirmek ve satışını artırmak veya işletmenin ya da markanın imajını güçlendirmek gibi amaçlarla ve sınırlı sürelerde, işletmelerce satışa sunulan daha düşük fiyata aynı mal veya hizmet, aynı fiyata daha fazla mal veya hizmet, bedelsiz ya da indirimli fiyattan ilave mal veya hizmet gibi uygulamaları kapsar. ÜYE, indirimli veya promosyonlu satış kampanyaları bittikten sonra hak iddia edemez. KURS, kampanya kurallarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

5.5.    KURSUN dersleri internet üzerinden canlı yayınlarla vermesi esas olup mücbir sebeplerin (şehir veya ülke bazlı olarak internet kesintisi vb.) varlığı halinde dersler offline olarak yapılmak zorunda kanabilir.

 

MADDE 6: ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1.    ÜYE,  kayıt esnasında T.C. Kimlik Numarasını vermekle yükümlüdür. ÜYENİN TUS/YDUS sınavı sonuçları ve dereceleri, www.eyandal.com internet sitelerinde, tatım materyallerinde ve reklâm çalışmaları için her tür medya aracında gerçek adı ile kullanılabilir. ÜYE, bu formu imzaladığı anda bu hakkı KURSA kacı olarak vermiştir. Bu hak, ancak KURSUN resmi yetkililerinden alınacak iptal yazısı ile iptal olur.

6.2.    Her gün yapılan yayınlar, ertesi günden itibaren arşivlenir ve ÜYE bu arşiv yayınlarına sorumlu olduğu sınav tarihine kadar erişme hakkına sahiptir.

6.3.    ÜYE, üyeliği devem ettiği sürece KURS tarafından internet üzerinden yapılması organize edilen ve web konferans şeklinde yapılacak olan tüm seminer motivasyon toplantıları, daşmanlık, tatım kişisel ile rehberlik vb. faaliyetlere ücretsiz kalma hakkına sahiptir.

6.4.    Sözleşme konusu süreli yayınları takip etmek için gereken bilgisayar donanımı ve gereken internet ücreti ÜYE tarafından karşılanacaktır.

6.5.    ÜYE, sisteme dahil olması ile kendi IP adresinin KURSUN log kayıtlarına geçmesine izin verm sayılır.

 

MADDE 7: ÜYENİN CAYMA HAKKI

7.1.    7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin Cayma Hakkının İstisnaları başlıklı 15. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendindeki “(1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: … (ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler” hükmü gereğince ÜYE işbu sözleşme ile satın aldığı elektronik hizmete ilişkin cayma hakkını kullanamaz.

7.2.    ÜYE, sözleşmeyi imzalayıp gönderdikten sonra cayma hakkını kullanabileceği bir durum ortaya çıktığında cayma hakkını kullanmak için süresi içinde KURSA e-posta, fax veya posta yoluyla bildirimde bulunmak zorundadır.

7.3.    ÜYE, cayma hakkını kullanması halinde, kendisine verilen fatura aslını cayma bildiriminin KURSA ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde KURSA posta ile ide etmekle yükümlüdür.

7.4.    KURS, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde almış olduğu hizmet bedelini ve/veya varsa senetleri ÜYEYE iade etmekle yükümlüdür. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, ödeme bedeli ödeme yapılan karta iade edilir. Ancak ÜYE fatura aslını göndermezse KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler ÜYEYE iade edilemez. Cayma hakkını kullanması sebebiyle iade kargo bedelleri ÜYE tarafından karşılanır.

 

MADDE 8: TELİF HAKLARI VE İZİNLER

8.1.    İnternet üzerinden yayınlanan söz konusu süreli yayınların ve muhtevasının tamamının telif hakları, KURSA aittir. KURSTAN yazılı izin alınmadığı sürece KURS bu yayınlarının kopyalanmasına rıza göstermemektedir. Söz konusu yayınların her ne şekilde olursa olsun kopyalanması, dağıtılması veya toplu olarak kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine aykırı hareket etmektir. ÜYE, bu yayınları hiçbir şekilde kopyalamayacağını ve üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

8.2.    Uygulamadaki tüm dokümanlar, bilgiler, süreli yayınlar KURS mülkiyetindedir.

8.3.    KURS, internet sitesinden söz konusu süreli yayınların ve muhtevasının tamamını veya bir kısmını indirme imkânını ve iznini vermez.

8.4.    KURS, internet üzerinde ÜYEYE ait toplanan hiçbir bilgiyi kesinlikle üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. Ancak KURSA, resmi makamlardan ÜYEYE yönelik herhangi bir suç duyurusu ya da soruşturma/kovuşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının KURS sistemlerinin çaşmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde KURS, ÜYENİN kimlik bilgilerini araşrma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

8.5.    ÜYE ile KURS arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, elektronik kayıtlar delil olarak kabul edilecektir.

8.6.    KURS, bilgi kayıtlarının doğru ve güncel tutulması için gerekli önlemleri alır. Irk ve etnik kökene ait bilgiler, politik fikirler, dini ve felsefi inançlar ait bilgileri kayıtlarında tutmaz ve işleme tabi tutmaz.

MADDE 9: SÖZLEŞMENİN FESHİ VE SONA ERME HALLERİ

9.1.    İşbu sözleşme ÜYENİN kayıt tarihinden sonraki ilk YDUS sınav tarihinde kendiliğinden sona erecektir.

9.2.    Taraflardan herhangi biri sözleşmede düzenlenen hükümlere aykırı davrandığında, diğer taraf karşı tarafa yazılı bildirim yapmak suretiyle sözleşmeyi haklı olarak feshedebilir. Haklı feshin söz konusu olduğu durumlarda, sözleşmenin feshedilmesine ihmali ve/veya kusurlu hareketleri ile neden olan taraf, diğer tarafa ayrıca sözleşme bedeli tutarında cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Zarar gören tarafın tazminat hakları saklıdır.

9.3.    Taraflardan biri sözleşmeyi ancak işbu sözleşmenin 9.2. Maddesinde açıkça düzenlenen hallerden birinin varlığı durumunda tek başına haklı olarak feshedebilir, 9.2. Maddede düzenlenen haller haricinde diğer tüm sebeplerle yapılan fesih haksız fesih sayılır. Taraflardan birinin sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi durumunda sözleşmeyi haksız fesheden taraf diğer tarafa ayrıca sözleşme bedeli tutarında cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Zarar gören tarafın tazminat hakları saklıdır.

 

MADDE 10: BİLDİRİM ADRESİ

10.1.  ÜYENİN talep ve şikâyetlerini iletebileceği ve gerekli bildirimleri yapabileceği TUSMER in açık adresi, telefonu ve diğer erişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ø            Unvanı : TUSMER EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİUĞUR MİT

Ø            Adresi  : Meşrutiyet Caddesi Menderes İş Merkezi No: 9/11121314 Kızılay

  Çankaya/ANKARA

Ø Telefon             : 0312 418 5 418

Ø Gsm                : 0549 418 54 22

Ø E-mail             : info@e-yandal.com

 

MADDE 11: İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

11.1.  Sözleşmenin yorum ve uygulanmasından dolayı taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklar, öncelikle karşılıklı görüşmeler ve sulh yolu ile çözülmeye çalışılacaktır. Bunun mümkün olamaması halinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri uyuşmazlıkların çözümünde yetkilidir.

 

 

 

 

 

MADDE 12: YÜRÜRLÜK

12.1.  İş bu 12 (on iki) maddeden ve 6 (altı) sayfadan oluşan MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ, ÜYENİN sözleşmeyi kabul etmesi ve imzalamasıyla imza tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

                                                                                      Okudum, Anladım, Kayıt Yaptırıyorum.

                                                                                                           ÜYE