UYARI: Lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi imzalamadan önce 12 punto olarak çıktısını alarak okuyunuz.

 

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 

MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 • İş bu sözleşmenin tarafları aşağıdaki gibidir.
 • Unvanı : E-TUS UZAKTAN EĞİTİM VE YAYINCILIK LTD.ŞTİ. (Bu

sözleşmede bundan sonra E-TUS olarak anılacaktır.)

Vergi No         : 6220010219

Adresi             : Meşrutiyet Caddesi Menderes İş Merkezi No: 9/11-12-13-14 Kızılay

Çankaya/ANKARA

 

 • Adı-Soyadı    : İŞBU SÖZLEŞMEYİ İMZALAYAN KİŞİ (Bu sözleşmede bundan

sonra ÜYE olarak  anılacaktır.)

 

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1.    İşbu sözleşmenin konusunu; ETUS tarafından dijital ortamda ve internet üzerinden günlük olarak yayınlanan ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavına (YDUS) hazırlık amacıyla süreli yayınlara üyelik yapılması ve üyelik şartları oluşturur.

 

MADDE 3: ÜYELİĞİN BAŞLAMASI VE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

3.1.    ÜYENİN sisteme üyeliği, kayıt olduğu tarihte başlar ve kayıt tarihinden itibaren yapılacak olan ilk YDUS sınav tarihinde kendiliğinden sona erer.

3.2.    E-TUSUN ücret dâhil bu sözleşmede belirttiği tüm vaat ve yükümlülüklerinin geçerlilik süresi; ÜYENİN üyelik süresi kadardır.

 

MADDE 4: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI

4.1.    İşbu sözleşmenin bedeli vergiler dahil aşağıdaki paketlere göre değişmektedir.

 • Dahiliye Yan Dal : ……..-TL
 • Pediatri Yan Dal : ……..-TL
 • Kadın Doğum Yan Dal : ……..-TL
 • Genel Cerrahi : ……..-TL

4.2.    ÜYE, ödemelerini aşağıda belirtilen şekillerden tercih ettiği herhangi biriyle yapabilir.

 • Peşin ödeme.
 • Kredi kartı ile tek çekimle ödeme.
 • Anlaşmalı banka kartları ile kredi kartına taksitle ödeme.
 • Senet ile taksitle ödeme.

4.3.     ÜYE, senet ile taksitle ödeme yöntemini seçtiği takdirde, kendisine gönderilen senetleri imzalayarak E-TUSA göndermeyi ve ödemelerini vadesinde yapmayı baştan kabul ve taahhüt eder, bu taahhüdünü yerine getirmeyen ÜYE seçtiği paket bedeli kadar cezai şart ödemeyi kabul eder. Senetler, ÜYENİN sözleşmede belirtilen adresine normal posta ile gönderilecektir. ÜYENİN adresinde bulunmaması, postayı teslim almaması veya adres değişikliğini zamanında bildirmemesi nedeniyle geri dönen postaların yeniden gönderilme ücreti ve normal posta dışındaki gönderim talebindeki gönderim ücreti ÜYEYE ait olacaktır.

4.4.    ÜYE, senet ile taksitle ödeme yöntemini seçtiği takdirde ödemelerini vadesinde ve düzenli olarak yapacaktır. Ödemelerin vadesinde yapılmaması halinde ihtara gerek kalmaksızın ÜYE temerrüde düşer ve diğer senet bedelleri de muaccel hale gelir. Vadenin 1 (bir) hafta geçmesi ve ödemenin hala yapılmamış olması durumunda ÜYENİN online ders sistemi kapatılarak sisteme erişimi engellenecektir. Ödemenin yapılması halinde ödeme sisteme düştüğü anda ÜYENİN sisteme erişimi yeniden açılacaktır.

4.5.    Her ay yapılan ödemeyi müteakiben 3 (üç) iş günü içerisinde fatura tanzim edilecektir.

         

 

MADDE 5: E-TUSUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.    ETUS, sözleşme konusu hizmetin amacına uygun olarak sağlanmasından sorumlu olup sözleşme hükümlerindeki yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir.

5.2.    E-TUS, ÜYEYE gönderilmesi gereken tüm basılı doküman,  soru testleri,  ders notları ve sair dokümanı ücretsiz olarak ÜYEYE gönderecektir. Ancak tüm bunların gönderilmesinden doğan kargo ücretleri ÜYEYE aittir.

5.3.    Süreli yayınlar, Eylül/2018’de başlayacak ve hafta içi her gün ve/veya hafta sonu belirtilen saatlerde yapılacaktır. Eğitimlerin başlama tarihi kesin olarak belirlendiğinde ÜYEYE mail ve sms (kısa mesaj) yolu ile bilgi verilecektir. Söz konusu programda herhangi bir değişiklik olması halinde de üyeye bilgi verilecektir.

5.4.   Süreli yayınlar sırasında ÜYE nezdinde doğan herhangi bir problem (elektrik kesintisi, bilgisayar arızası, internet sağlayıcısında arıza vb.) sebebiyle ÜYE bu yayınları takip edemezse E-TUS söz konusu yayınları yeniden tekrarlama yükümlülüğünde değildir, ÜYE söz konusu yayınlara arşiv kayıtlarından ulaşabilir. Ancak E-TUS nezdinde doğan herhangi bir problem sebebiyle ÜYE söz konusu yayınları takip edemezse E-TUS söz konusu yayınları yeniden tekrarlar.

5.5.    Sınavda dereceye giren ÜYE ile E-TUS/E-YANDAL tarafından medya araçlarında (internet, dergi, gazete, bülten, interaktif CD vb.) kullanılmak üzere röportaj yapılır, reklam amaçlı afiş, broşür vb. de fotoğrafları yayınlanır ve bu durum ÜYEYE ilave bir hak doğurmaz.

5.6.    E-TUS, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uymak kaydıyla serbestçe indirimli veya promosyonlu satış kampanyaları düzenleyebilir. İndirimli ve promosyonlu satış kampanyaları; ürün, marka ya da işletmeyi tanıtmak, ürün alımını özendirmek ve satışını artırmak veya işletmenin ya da markanın imajını güçlendirmek gibi amaçlarla ve sınırlı sürelerde, işletmelerce satışa sunulan daha düşük fiyata aynı mal veya hizmet, aynı fiyata daha fazla mal veya hizmet, bedelsiz ya da indirimli fiyattan ilave mal veya hizmet gibi uygulamaları kapsar. ÜYE, indirimli veya promosyonlu satış kampanyaları bittikten sonra hak iddia edemez. E-TUS, kampanya kurallarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

5.5.    E-TUSUN dersleri internet üzerinden canlı yayınlarla vermesi esas olup mücbir sebeplerin (şehir veya ülke bazlı olarak internet kesintisi vb.) varlığı halinde dersler offline olarak yapılmak zorunda kalınabilir.

 

MADDE 6: ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1.    ÜYE,  kayıt esnasında T.C. Kimlik Numarasını vermekle yükümlüdür. ÜYENİN TUS/YDUS sınavı sonuçları ve dereceleri, www.e-tus.com/www.e-yandal.com internet sitelerinde, tanıtım materyallerinde ve reklâm çalışmaları için her tür medya aracında gerçek adı ile kullanılabilir. ÜYE, bu formu imzaladığı anda bu hakkı E-TUSA kalıcı olarak vermiştir. Bu hak, ancak E-TUSUN resmi yetkililerinden alınacak iptal yazısı ile iptal olur.

6.2.   ÜYE, senet yoluyla taksitle ödeme yöntemini seçtiği takdirde ödemelerini vadesinde ve düzenli olarak yapmakla yükümlüdür.

6.3.    Her gün yapılan yayınlar, ertesi günden itibaren arşivlenir ve ÜYE bu arşiv yayınlarına sorumlu olduğu sınav tarihine kadar erişme hakkına sahiptir.

 

6.4.    ÜYE, üyeliği devem ettiği sürece E-TUS tarafından internet üzerinden yapılması organize edilen ve web konferans şeklinde yapılacak olan tüm seminer motivasyon toplantıları, danışmanlık, tanıtım kişisel ile rehberlik vb. faaliyetlere ücretsiz katılma hakkına sahiptir.

6.5.    Sözleşme konusu süreli yayınları takip etmek için gereken bilgisayar donanımı ve gereken internet ücreti ÜYE tarafından karşılanacaktır.

6.6.    ÜYE, sisteme dahil olması ile kendi IP adresinin E-TUSUN log kayıtlarına geçmesine izin vermiş sayılır.

 

 

 

 

MADDE 7: ÜYENİN CAYMA HAKKI

7.1.    7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin Cayma Hakkının İstisnaları başlıklı 15. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendindeki “(1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: … (ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler” hükmü gereğince ÜYE işbu sözleşme ile satın aldığı elektronik hizmete ilişkin cayma hakkını kullanamaz.

7.2      Ancak ÖSYM’nin YDUS/TUS sonuçlarını açıklama tarihinin, üyelik sözleşmesi imzalandıktan sonraki bir tarihte olması ve sözleşmeyi imzalayan ÜYENİN açıklanan bu TUS/YANDAL’ı kazanmış olması durumunda, cayma hakkı süresi, ÖSYM’nin son sınav ve yerleştirme sonuçlarını açıkladığı tarihten sonraki 5 (beş) gün sonrasına kadardır. Bunun yanında ÜYE, 2018 yılında Yan Dal Uzmanlık Sınavına iştirak ederek yeniden kayıt yaptırması halinde 2018 sınav ve tercih sonuçlarına göre herhangi bir Yan Dal Uzmanlık bölümüne yerleştirildiğini belgelemesi durumunda, hiçbir koşula bağlı kalmadan ve herhangi bir bedel ödemeden sözleşmenin herhangi bir safhasında sözleşmenin 7.1. maddesinde belirtilen bildirim yöntemlerinden herhangi biriyle bildirim yapmak kaydıyla cayma hakkını kullanabilir.

7.3.    ÜYE, sözleşmeyi imzalayıp gönderdikten sonra cayma hakkını kullanabileceği bir durum ortaya çıktığında cayma hakkını kullanmak için süresi içinde E-TUSA e-posta, fax veya posta yoluyla bildirimde bulunmak zorundadır.

7.4.    ÜYE, cayma hakkını kullanması halinde, kendisine verilen fatura aslını cayma bildiriminin E-TUSA ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde E-TUSA posta ile ide etmekle yükümlüdür.

7.5.    E-TUS, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde almış olduğu hizmet bedelini ve/veya varsa senetleri ÜYEYE iade etmekle yükümlüdür. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, ödeme bedeli ödeme yapılan karta iade edilir. Ancak ÜYE fatura aslını göndermezse KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler ÜYEYE iade edilemez. Cayma hakkını kullanması sebebiyle iade kargo bedelleri ÜYE tarafından karşılanır.

 

MADDE 8: TELİF HAKLARI VE İZİNLER

8.1.    İnternet üzerinden yayınlanan söz konusu süreli yayınların ve muhtevasının tamamının telif hakları, E-TUSA aittir. E-TUSTAN yazılı izin alınmadığı sürece E-TUS bu yayınlarının kopyalanmasına rıza göstermemektedir. Söz konusu yayınların her ne şekilde olursa olsun kopyalanması, dağıtılması veya toplu olarak kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine aykırı hareket etmektir. ÜYE, bu yayınları hiçbir şekilde kopyalamayacağını ve üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

8.2.    Uygulamadaki tüm dokümanlar, bilgiler, süreli yayınlar E-TUS mülkiyetindedir.

8.3.    ETUS, internet sitesinden söz konusu süreli yayınların ve muhtevasının tamamını veya bir kısmını indirme imkânını ve iznini vermez.

8.4.    ETUS, internet üzerinde ÜYEYE ait toplanan hiçbir bilgiyi kesinlikle üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. Ancak E-TUSA, resmi makamlardan ÜYEYE yönelik herhangi bir suç duyurusu ya da soruşturma/kovuşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının E-TUS sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde E-TUS, ÜYENİN kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

8.5.    ÜYE ile E-TUS arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, elektronik kayıtlar delil olarak kabul edilecektir.

8.6.    E-TUS, bilgi kayıtlarının doğru ve güncel tutulması için gerekli önlemleri alır. Irk ve etnik kökene ait bilgiler, politik fikirler, dini ve felsefi inançlar ait bilgileri kayıtlarında tutmaz ve işleme tabi tutmaz.

 

 

MADDE 9: SÖZLEŞMENİN FESHİ VE SONA ERME HALLERİ

9.1.    İşbu sözleşme ÜYENİN kayıt tarihinden sonraki ilk YDUS sınav tarihinde kendiliğinden sona erecektir.

9.2.    Taraflardan herhangi biri sözleşmede düzenlenen hükümlere aykırı davrandığında, diğer taraf karşı tarafa yazılı bildirim yapmak suretiyle sözleşmeyi haklı olarak feshedebilir. Haklı feshin söz konusu olduğu durumlarda, sözleşmenin feshedilmesine ihmali ve/veya kusurlu hareketleri ile neden olan taraf, diğer tarafa ayrıca sözleşme bedeli tutarında cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Zarar gören tarafın tazminat hakları saklıdır.

9.3.    Taraflardan biri sözleşmeyi ancak işbu sözleşmenin 9.2. Maddesinde açıkça düzenlenen hallerden birinin varlığı durumunda tek başına haklı olarak feshedebilir, 9.2. Maddede düzenlenen haller haricinde diğer tüm sebeplerle yapılan fesih haksız fesih sayılır. Taraflardan birinin sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi durumunda sözleşmeyi haksız fesheden taraf diğer tarafa ayrıca sözleşme bedeli tutarında cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Zarar gören tarafın tazminat hakları saklıdır.

 

 

MADDE 10: BİLDİRİM ADRESİ

10.1.  ÜYENİN talep ve şikâyetlerini iletebileceği ve gerekli bildirimleri yapabileceği ETUSUN açık adresi, telefonu ve diğer erişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

 • Unvanı : E-TUS UZAKTAN EĞİTİM VE YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ
 • Adresi : Meşrutiyet Caddesi Menderes İş Merkezi No: 9/11-12-13-14 Kızılay

Çankaya/ANKARA

 • Telefon : 0312 418 5 418
 • Gsm : 0549 418 54 22
 • E-mail : info@e-yandal.com / info@e-tus.com

 

MADDE 11: İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

11.1.  Sözleşmenin yorum ve uygulanmasından dolayı taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklar, öncelikle karşılıklı görüşmeler ve sulh yolu ile çözülmeye çalışılacaktır. Bunun mümkün olamaması halinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri uyuşmazlıkların çözümünde yetkilidir.

 

MADDE 12: YÜRÜRLÜK

12.1.  İş bu 12 (on iki) maddeden ve 6 (altı) sayfadan oluşan MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ, ÜYENİN sözleşmeyi kabul etmesi ve imzalamasıyla imza tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Okudum, Anladım, Kayıt Yaptırıyorum.

                                                                                                                   ÜYE